Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w pasie drogi gminnej w Maszewie Etap 1 – Chodnik , zjazdy oraz ściek

Gmina Maszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 66614 Maszewo, Maszewo
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 831 321 , fax. 683 831 376
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maszewo
  Maszewo 71
  66614 Maszewo, woj. lubuskie
  tel. 683 831 321, fax. 683 831 376
  REGON: 97077002730000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maszewo.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w pasie drogi gminnej w Maszewie Etap 1 – Chodnik , zjazdy oraz ściek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na budowie chodnika na długości 695 m oraz ścieku w pasie drogi gminnej zjazdów w Maszewie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach