Przetargi.pl
Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 66530 Drezdenko, ul. Warszawska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7638027; 7620202 , fax. 095 7620220
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Warszawska 1
  66530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 095 7638027; 7620202, fax. 095 7620220
  REGON: 00053000575110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku. 3. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac objęty dokumentacją projektową, w tym: a. roboty pomiarowe, b. roboty przygotowawcze, c. roboty rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, kostki brukowej, płyt chodnikowych betonowych, trylinki, brukowca, kostki kamiennej, krawężników obrzeży, zdjęcie znaków drogowych), d. roboty ziemne, e. regulacja wysokościowa zaworów gazowych, wodociągowych, studni teletechnicznych, wpustów deszczowych, f. zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych rurami dwudzielnymi, g. wykonanie podbudowy, h. wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, płyt betonowych i brukowca kamiennego wraz z krawężnikami i obrzeżami, i. humusowanie z obsianiem trawą, j. montaż znaków drogowych, k. montaż krat zabezpieczających okna piwniczne, l. wykonanie map powykonawczych, m. wykonanie pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach), n. dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń robót budowlanych, o. przygotowanie i dostarczenie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie „papierowej” i elektronicznej, p. oczyszczenie, ułożenie na paletach wraz z zabezpieczeniem i transport betonowej kostki brukowej z rozbiórki (ok. 1031 m2), krawężników kamiennych (ok. 691 m), na teren PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku, q. transport na teren PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku oraz przekruszenie kruszarką pozostałych materiałów kamiennych i betonowych z rozbiórki, r. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z projektem oraz wszelkimi uzgodnieniami (ewentualne koszty np. za uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca). 4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: a. prowadzenie prac zgodnie z uzgodnieniem Enea Operator Sp. z o.o., znak pisma WEO18E040165, b. prowadzenie prac zgodnie z pismem Orange Polska S.A., znak pisma TTIDWPU-ZG.2110-6843/18/BM oraz wykonanie wszelkich obowiązków i czynności w tym piśmie określonych, c. prowadzenie prac zgodnie z pismem PGKiM Sp. z o.o., znak pisma ZW/728/2018 oraz wykonanie wszelkich obowiązków i czynności w tym piśmie określonych, d. prowadzenie prac zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA-G.5152.12.2018 oraz wszelkich obowiązków i czynności tą decyzją nałożonych w tym wykonanie badań ratowniczych – archeologicznych. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku realizacji inwestycji w szczególności wynikające z pism, uzgodnień i decyzji wskazanych w pkt. 4 oraz koszty naprawy uszkodzonych urządzeń czy infrastruktury technicznej oraz koszty ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót. 6. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami tj. dokumentacją techniczną: projekt wraz z rysunkami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty A. oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, B. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, C. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, D. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania tego formularza, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie, E. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa należy składać w formie pisemnej (oryginał) lub w formie kopi poświadczonej notarialnie, F. dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia (kopię dowodu wniesienia wadium należy wpiąć do oferty, a oryginał luźno dołączyć do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach