Przetargi.pl
weryfikacja i naprawa Technicznych Środków Materiałowych do pojazdów KTO ROSOMAK zgromadzonych w magazynach służby czołgowo-samochodowej 45 wOG w procesie usprawniania pojazdów

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 69211 Wędrzyn,
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 556 236 , fax. 957 556 222
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  69211 Wędrzyn, woj. lubuskie
  tel. 957 556 236, fax. 957 556 222
  REGON: 8052101800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  weryfikacja i naprawa Technicznych Środków Materiałowych do pojazdów KTO ROSOMAK zgromadzonych w magazynach służby czołgowo-samochodowej 45 wOG w procesie usprawniania pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i naprawa Technicznych Środków Materiałowych do pojazdów KTO ROSOMAK zgromadzonych w magazynach służby czołgowo - samochodowej 45 WOG w procesie usprawniania pojazdów Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę dla co najmniej jednego pracownika wykonującego naprawy zespołów i części do pojazdów zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu zanonimizowaną umowę o pracę zawartą z pracownikiem, który będzie świadczył powyższe usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu zanonimizowaną kopię umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę z Pracownikiem realizującym przedmiot umowy. Opis przedmiotu zamówienia 1. Naprawa zespołów i części do KTO ROSOMAK ma zapewnić przywrócenie im sprawności zgodnie z wymogami technicznymi (WT) producenta. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: Posiadają koncesję o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub publicznym (Dz. U z 2012 r. poz. 1017 z późniejszymi zm.), uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w WT III (Pojazdy naziemne, w tym ciągniki (z wyłączeniem cywilnych samochodów lub ciężarówek przeznaczonych do przewozu pieniędzy i kosztowności wyposażonych w osłony pancerne) i ich elementy) załącznika nr 2 ,,Wykaz Wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – WT” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1625 z późn.zm.) 3. Realizacje zamówienia nastąpi dwu etapowo. W pierwszym etapie zostanie poddane weryfikacji 100 % asortymentu wymienionego w umowie przekazanego przez stronę Zamawiającą. W drugim etapie na podstawie otrzymanej wyceny dla poszczególnych sztuk asortymentu i przeanalizowaniu zasadności ekonomicznej naprawy, zostanie ostatecznie zatwierdzony do realizacji naprawy, przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego wskazaną w umowie. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji naprawy TŚM w przypadku, gdy po wykonanej weryfikacji dokonanie napraw przewyższy 60% kosztu zakupu nowego TŚM. Z tego tytułu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za dokonaną weryfikację. 5. Części zamienne użyte do naprawy powinny być nowe I klasy jakości nieregenerowane pochodzące z bieżącej produkcji. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował potencjałem technicznym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze serwisowe , dysponuje wiedzą i doświadczeniem oraz osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje zapewniające prawidłowy przebieg realizacji umowy tj. co najmniej 1 stanowisko obsługowo-naprawcze, 1 elektromechanik) 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu ( przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania) do bazy obsługowo –naprawczej Wykonawcy, celem weryfikacji faktycznego a deklarowanego potencjału technicznego oraz zaplecza serwisowego 8. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta oraz stosowane przez SZ RP. 9. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych zespołów i części zamiennych przekazanych do naprawy. W ramach naprawy mają być usunięte wszystkie przeróbki wykonane przez użytkownika tj. /należy przywrócić stan początkowy zgodnie z dokumentacją producenta. Jednocześnie Wykonawca w sposób trwały uwzględniający datę naprawy ( miesiąc , rok) i wykonawcę oraz nr kolejny naprawionego podzespołu oznaczy naprawione podzespoły, a potwierdzoną listę numerową przekaże wraz z naprawionymi podzespołami po wykonaniu zamówienia. 10. W przypadku stwierdzenia niesprawności w okresie objętym gwarancją w naprawionej części lub zespole po zamontowaniu na pojazd przez użytkownika sprzętu, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać demontażu własnymi siłami oraz na własny koszt, jak również do montażu na pojazd po usunięciu usterki. 11. Zamawiający określa maksymalny termin naprawy części i zespołów do KTO ROSOMAK do 28.09.2018 r. 12. Przekazanie zespołów i części zamiennych do weryfikacji i naprawy odbędzie się w: a. JW 5700, 66-300 MIĘDZYRZECZ, ul. Wojska Polskiego 17, b. 45 WOG 69-211 WĘDRZYN po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego - 48 godz. przed zamiarem przekazania w formie e-mail lub fax. 13. Wykonawca odbierze podzespoły do weryfikacji i naprawy własnym środkiem transportu, jednorazowo na własny koszt. 14. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu powstały w wyniku weryfikacji kosztorys naprawy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia podzespołów, w ramach którego wskaże ostateczny zakres i cenę naprawy . 15. Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia kosztorysu naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania. 16. Asortyment poddany weryfikacji , a nie poddany naprawie należy przed zwrotem do Zamawiającego przywrócić do stanu z przed weryfikacji. 17. Zwrot podzespołów nie kwalifikujących się do naprawy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz ze zwrotem naprawionych podzespołów na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania do magazynów: 45 WOG, 69-211 WĘDRZYN, magazyn Służby Czołg-sam 18. Przyjęcie przez Wykonawcę podzespołów do naprawy dokonuje się na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania. Przekazania podzespołów dokonuje magazynier służby czołgowo samochodowej 45 WOG. Protokół przekazania/przyjęcia zostanie wykonany w dwóch egz., po jednym egzemplarzu dla magazyniera służby czołg –sam 45 WOG i Wykonawcy. 19. Za wykonane naprawy a nie zaakceptowane przez Zamawiającego, koszt wykonanej usługi pokrywa Wykonawca. 20. Od chwili przekazania podzespołów, do czasu ich odbioru przez Zamawiającego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w powierzonym mieniu. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ( polisa OC) w wysokości co najmniej 100 tysięcy złotych, obejmującego odpowiedzialność za szkody w powierzonym mieniu, w szczególności kradzież lub uszkodzenie podzespołów. 21. Na potwierdzenie wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia wykonawca przekaże zamawiającemu kopię polisy OC potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem opłacenia wymagalnych składek. 22. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części zamiennych i materiałów wraz z udokumentowanymi cenami nabycia. 23. Materiały zużyte, wymontowane w czasie napraw i obsługi z pojazdów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 24. Wykonawca udziela minimum 12-sto miesięcznej gwarancji na naprawione części zamienne i zespoły( przy założeniu zgodnym z kryterium oceny ofert, tj. nie mniej niż 12 miesięcy) do KTO ROSOMAK. 25. W przypadku stwierdzenia niesprawności w okresie objętym gwarancją w naprawionej części lub zespole po zamontowaniu na pojazd przez użytkownika sprzętu, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać demontażu własnymi siłami oraz na własny koszt, jak również do montażu na pojazd po usunięciu usterki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również wzór umowy który jest integralną częścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50116000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga: posiadania koncesji o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1017 z późniejszymi zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub publicznym, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w WT III;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-5, 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 6 do SIWZ). 3. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach