Przetargi.pl
Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku

Gmina Nowe Miasteczko ogłasza przetarg

 • Adres: 67124 Nowe Miasteczko, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 888 154 , fax. 683 888 461
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasteczko
  ul. Rynek 2
  67124 Nowe Miasteczko, woj. lubuskie
  tel. 683 888 154, fax. 683 888 461
  REGON: 97077034000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowemiasteczko.pl/BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku”. Inwestycja obejmuje remont kanalizacji o długości 414 m. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000 pln
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach