Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3.200.000,00 zł

Gmina Słońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66436 Słońsk, ul. Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (095) 7572274 , fax. (095) 7572268
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słońsk
  ul. Sikorskiego 15
  66436 Słońsk, woj. lubuskie
  tel. (095) 7572274, fax. (095) 7572268
  REGON: 21096671100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3.200.000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Słońsk kredytu długoterminowego w kwocie 3.200.000,00zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście tysięcy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.659.660,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2018 rok w kwocie 1.540.340,00zł. 1.2 Udzielenie kredytu w PLN. 1.3 Okres kredytowania – 151 miesięcy (termin wymagany). 1.4 Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 1.5 W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. 1.6 Spłata odsetek w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Pierwsza spłata odsetek – 30.06.2018r. 1.7 Forma zabezpieczenia kredytu – weksel in blanco. 2.1.Oprocentowanie kredytu naliczane będzie kwartalnie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M, skorygowanej przez wskaźnik przyjęty przez oferenta i powiększonej o marżę banku. 2.2 Jako stawka bazowa do określenia oferowanej stopy oprocentowania kredytu przyjmowana będzie wielkość WIBOR dla złotowych pożyczek międzybankowych trzymiesięcznych 3M ustalona na podstawie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego okres naliczania odsetek, tj. 1,70%. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz w kwartale na początku każdego kwartału. Okres odsetkowy obejmuje okres jednego kwartału. 3. Spłata kredytu będzie się odbywać w okresach kwartalnych, według harmonogramu spłaty, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia w zakresie posiadania uprawnień Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. 3. Pełnomocnictwa 4. Formularz kalkulacji ceny ofert – Załącznik nr 2 do SIWZ 5. Harmonogram spłaty kredytu – Załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach