Przetargi.pl
Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy budynku, w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie”

Gmina Gubin o statusie miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66620 Gubin, ul. Piastowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4558100, 4558128, 4558145 , fax. 684 558 102
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gubin o statusie miejskim
  ul. Piastowska 24
  66620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, fax. 684 558 102
  REGON: 97077019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy budynku, w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa i ogrodzenie placu zabaw przy budynku przy ulicy Racławickiej 2 w Gubinie oraz zagospodarowanie terenu przy budynku przy ulicy Racławickiej 2 w Gubinie w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie”. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: Część Nr 1 : Budowa placu zabaw przy budynku przy ulicy Racławickiej 2 w Gubinie w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie”, Część Nr 3 : Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ulicy Racławickiej 2 w Gubinie w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie”. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części pod warunkiem, że oferta będzie obejmowała kompletne roboty przewidziane do wykonania dla danej części. Wykonawca składający ofertę na wybraną część lub części musi potwierdzić spełnianie warunków udziału przewidzianych dla każdej z części. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 1. Część Nr 1 : Budowa placu zabaw przy budynku przy ulicy Racławickiej 2 w Gubinie w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie”, na powierzchni 310 m2, położonego wzdłuż południowej ściany budynku, obejmuje: a) wykonanie nawierzchni (bezpieczna nawierzchnia syntetyczna) – 163 m2, b) wykonanie schodów i odcinków chodników, c) montaż urządzeń placu zabaw: - 2 zestawy ze zjeżdżalniami, podestami, drabinkami, balkonikami, wbudowanymi tablicami edukacyjnymi - 1 zestaw typu domek z tablicami edukacyjnymi, - 1 huśtawka z trzema siedziskami, - piaskownica, - 1 bujaczek, - 3 ławki z oparciem d) wykonanie ogrodzenia placu zabaw z furtką – 60 m. Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny być dostosowane dla dzieci do lat 3. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i przekazania zamawiającemu książki obiektu ( książki placu zabaw). Zakres robót przewidzianych dla części Nr 2. Część Nr 2 : Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ulicy Racławickiej 2 w Gubinie w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Racławickiej 2 w Gubinie” w zakres którego wchodzi: a) Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – 225 m2 ( kostka betonowa szara o grubości 8 cm) b) Przebudowa istniejących chodników – 126 m2 ( kostka betonowa szara o grubości 8 cm) c) Przebudowa utwardzonego placu – 1.144 m2 Plac podzielony na trzy części: - część I – 204 m2 - kostka betonowa szara o grubości 8 cm - część II – 708 m2 -płyty betonowe ażurowe szare 40x60 cm o grubości 10 cm, - część III – 232 m2 -nawierzchnia z kruszywa łamanego z materiału z rozbiórki w ilości 75% d) Budowa 10 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych – 131 m2 ( kostka betonowa czerwona o grubości 8 cm, linie podziału miejsc kolor szary) e) Przebudowa zjazdu publicznego na utwardzony plac – 38 m2 ( kostka betonowa szara o grubości 8 cm). f) Zieleń drogowa – humusowanie poboczy oraz skarp z obsianiem – 114 m2 UWAGA!!!! Dotyczy Części 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu i uzgodnić go z Zarządcą drogi oraz uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach