Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektu Orlik 2012 w Sopocie przy ul. Kolberga 24, Obręb 1 dz. nr 2 w zakresie wymiany nawierzchni boiska do piłki nożnej i modernizacji skateparku.

Gmina Miasta Sopotu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 213 750 , fax. 585 510 133
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sopotu
  ul. Tadeusza Kościuszki
  81-704 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585 213 750, fax. 585 510 133
  REGON: 59849200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektu Orlik 2012 w Sopocie przy ul. Kolberga 24, Obręb 1 dz. nr 2 w zakresie wymiany nawierzchni boiska do piłki nożnej i modernizacji skateparku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektu Orlik 2012 w Sopocie przy ul. Kolberga 24, Obręb 1 dz. nr 2 w zakresie wymiany nawierzchni boiska do piłki nożnej i modernizacji skateparku. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszym Rozdziale jest uszczegółowiony w: 1) załączniku do siwz pod nazwa DOKUMENTACJA W POSTĘPOWANIU; 2) Rozdział 13 siwz – Wzór umowy. 2. Przedmiar robót zawarty w załączniku do siwz (dokumentacja w postępowaniu) jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym i jako taki może, ale nie musi być wykorzystany do przygotowania kalkulacji ceny oferty. 4. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy informuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.). Czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, które Zamawiający wskazuje jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, są to czynności wymagające nadzoru ze strony Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych wówczas zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 1) zobowiązania (na podstawie art. 22a ust. 2 uPzp) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – ZOBOWIĄZANIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ; oraz 2) dokumentów (takich samych jak od Wykonawcy) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (o których mowa w Rozdziale 3, ust. 1, tiret pierwszy tj. wzór nr 1) odnośnie tego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach