Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku b/hotelu pracowniczego na budynek biurowy dla administracji szpitala wraz z rozbudową o klatkę schodową z windą oraz budową dróg i parkingów wewnętrznych, przy ul. Dunikowskiego 27, w Lublinie”

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 740 86 14 , fax. 81 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2020-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 740 86 14, fax. 81 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://janbozy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku b/hotelu pracowniczego na budynek biurowy dla administracji szpitala wraz z rozbudową o klatkę schodową z windą oraz budową dróg i parkingów wewnętrznych, przy ul. Dunikowskiego 27, w Lublinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku byłego hotelu pracowniczego (obecnie nieużytkowanego) na budynek biurowy dla potrzeb administracji Szpitala z rozbudową budynku o klatkę schodową z windą wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym drogi i parkingi. Po zakończeniu robót budowlanych w istniejącym budynku na trzech kondygnacjach nadziemnych znajdować się będą pomieszczenia biurowe, w piwnicy zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze oraz techniczne. Projektowana dobudowa klatki schodowej od strony północnej istniejącego budynku. 3.2. Działka na której znajduje się budynek objęty robotami posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Dunikowskiego – dr. gminna) poprzez istniejący zjazd na działce nr ew. 4/7 będącej własnością Inwestora oraz wyposażona jest w przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicze, energetyczne, teletechniczne oraz telewizji kablowej. Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycji Pow. zabudowy bud. istniejącego 253,53m² Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy 43,55m² Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 297,08m² Kubatura budynku istniejącego 2 584,08 m3 Kubatura po rozbudowie 2 955,13 m3 Pow. użytkowa po rozbudowie 888,88 m2 Pow. łączna zabudowy działki nr 4/7 297,08 m2 Powierzchnia działki nr 4/7 1317,91 m2 Powierzchnia utwardzenia terenu 26,92 m2 3.3. Zadanie obejmuje: 1) Dobudowę klatki schodowej w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm z usztywnieniem ścian słupami (trzpieniami) żelbetowymi. Dobudowa przykryta stropodachem żelbetowym z warstwą spadkową. Posadowienie projektowanej klatki schodowej bezpośrednie za pośrednictwem ław i stóp fundamentowych z betonu klasy C16/20 zbrojonych stalą żebrowaną. Roboty wykończeniowe. 2) Izolacje p.wilgociowe i cieplne 3) Przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku (roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe: tynki, malatatura, okładziny, posadzki, parapety itp.) 4) Ocieplenie stropodachu wełną skalną gr. 25 cm. 5) Ocieplenie stropodachu w części istniejącej budynku za pomocą granulatu celulozowego o gęstości 45 kg/m3. 6) Pokrycie dachu z papy asfaltowej, obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy powlekanej 7) Stolarka okienna z profili PCV rozwierno – uchylne w kolorze białym. 8) Stolarka drzwiowa wewnętrzna drzwi drewniane lub z płyt mdf w ościeżnicach regulowanych z opaskami. Kolor drzwi wg preferencji inwestora. Drzwi na klatki schodowe aluminiowe EIS 30 9) Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa ciepła 10) Roboty elewacyjne (docieplenie wełną skalną + tynk na siatce) 11) Dostawę i montaż windy osobowej 12) Wykonanie nowych instalacji: wody ciepłej i zimnej; kanalizacyjnej; elektrycznej oświetlenia i gniazd 230/400 V; teleinformatycznej; grzewczej zasilanej z sieci ciepłowniczej; wentylacyjnej mechanicznej z klimatyzacją. 13) Przebudowę kolidujących z projektowaną dobudową istniejących zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz TV kablowej 14) Wykonanie miejsc postojowych: dla samochodów osobowych w liczbie 8 sztuk o wymiarach 2,50 x 5,00 m; dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m; 15) Wykonanie drogi manewrowej (ciąg pieszo-jezdny) o szerokości 4,0 m z wjazdem od południowej granicy działki; 16) Wykonanie chodnika dla ruchu pieszych o szerokości 2,5 m przy południowej elewacji budynku biurowego. 17) Odwodnienie projektowanych dróg i parkingów powierzchniowe 18) Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego panelowego z systemową furtką wejściową. Przęsła o długości panelu 2,50 m i wysokości 1,23 m, wykonane z drutu gr. 5 mm, rozmiar oczka 50 x 200 mm. Słupki stalowe o profilu prostokątnym, zamkniętym 60 x 40 x 1,5 mm. Rozstaw osiowy słupków 2,52 m. Zaprojektowano murek pod ogrodzeniem murowany z systemowych bloczków ogrodzeniowych o wymiarach 22 x 38 x 16 cm przykryty systemowym daszkiem betonowym o wymiarach 28 x 24 x 6 cm. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,50 m. Całkowita długość projektowanego ogrodzenia 28,90 m. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do SIWZ), na którą składają się w szczególności: 1) przedmiary robót, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) branżowe projekty wykonawcze. 4) dokumentacja projektowa budowlana 3.5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45262700-8 przebudowa budynków 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 50531400-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów 3.6. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3.7. Istotne wymagania dotyczące okresu gwarancji: 3.7.1.Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, a dla elementów wbudowanych, maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym dźwig - gwarancja, zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące. 3.7.2. Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane oraz na dźwig, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 11 oraz ppkt. 18.2.b) niniejszej SIWZ. 3.7.3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres odpowiadający okresowi gwarancji, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, bez zastrzeżeń. 3.7.4. Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę, wypełnionej karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i przedłożenia przed podpisaniem umowy. 3.7.5. Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane oraz na dźwig, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 12 oraz ppkt. 13.2 i ppkt. 20.2.7. niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości: 50 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 9.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 10.2. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji lub określać indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: dokumenty wskazane w pkt 6 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty wskazane w rozdziale. IV SIWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 10.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10.4. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 10.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach