Przetargi.pl
WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁAŃCUCKIEGO Z UŻYCIEM REMONTERA

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Polna 3b
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2257448 , fax. 017 2257448
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
  ul. Polna 3b 3b
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2257448, fax. 017 2257448
  REGON: 69065719700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁAŃCUCKIEGO Z UŻYCIEM REMONTERA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu łańcuckiego z użyciem remontera . Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: Roboty w zakresie nawierzchni dróg według załącznika nr 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Najkrótszy termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-lancut.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach