Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń po byłym gimnazjum na pomieszczenia biurowe przy ul. Kopernika w Nowej Sarzynie

Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2413177 , fax. 17 2413111
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 17 2413177, fax. 17 2413111
  REGON: 00052965700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasarzyna.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń po byłym gimnazjum na pomieszczenia biurowe przy ul. Kopernika w Nowej Sarzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji części robót związanych z remontem pomieszczeń po byłym gimnazjum na pomieszczenia biurowe oraz robót budowlanych zewnętrznych - działka nr 329/4 położona w Nowej Sarzynie. Zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie robót zewnętrznych, które są objęte zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do budowy tj. murki przed wejściem do budynku, palisady betonowe wzdłuż elewacji budynku, odbojówki. 2. Wykonanie robót objętych pozwoleniem na budowę tj. roboty zewnętrzne (schody, wiatrołap), pomieszczenia obsługi interesanta, przyległe do Sali obsługi dwa pokoje biurowe, hol na parterze, pomieszczenie dla osób sprzątających - na parterze, klatka schodowa do dachu, część instalacji (p. pożarowa, monitoring - całość, system alarmowy, instalacja dymowa, klimatyzacja, c.o.). Załączona do siwz dokumentacja projektowa obejmuje remont wszystkich pomieszczeń oraz roboty budowlane na zewnątrz budynku, natomiast przedmiotowe zamówienie obejmuje część robót z załączonej dokumentacji. Roboty, które są objęte niniejszym zamówieniem ujęte zostały w załączonych do siwz przedmiarach oraz folderze - roboty objęte I etapem. 4.2. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) przygotowanie terenu budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy, 3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 4) uporządkowanie terenu budowy. 4.3. Inne obowiązki i koszty wykonawcy Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także: 1) obsługa geodezyjna (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza), 2) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, 3) koszty utylizacji odpadów, 4) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców. W przypadku zniszczenia dróg, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy. 5) Oznakowanie prowadzonych robót. 4.4. Podane w przedmiarze robót nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w przedmiarze robót pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.5. Wszystkie materiały budowlane przewidziane do zastosowania w celu wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane. 4.6. Kosztorys ofertowy musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. 4.7. Dokumenty jakie będą wymagane od wykonawcy w trakcie odbioru końcowego: 1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku - 3 egz.; 2) projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi zmianami przez projektanta - jeżeli wystąpią; 3) atesty i certyfikaty na zastosowane materiały z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu; 4) potwierdzony przez osobę sprawującą nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego, kosztorys powykonawczy; 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia wykonania robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 6) protokoły odbioru robót zanikających. 2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę. 4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. 4.8. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 84 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2 Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 13 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 06.03.2015 r. do godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy nr 84 9430 1058 1000 1182 2000 0004 4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego -wniesienia. Przez wniesienie rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia Wykonawcy (art.24 ust. 2 pkt 2 ustawy). 5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie opisanej - Przebudowa pomieszczeń po byłym gimnazjum na pomieszczenia biurowe przy ul. Kopernika w Nowej Sarzynie, oraz włożyć do koperty zewnętrznej zawierającej ofertę. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ - odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ - musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ - zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10 Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności (np.: przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ), jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowasrzyna.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach