Przetargi.pl
Remont elewacji wraz z przebudową dachu na Ośrodku Zdrowia oraz poprawa estetyki dworca PKS w Baranowie Sandomierskim

Gmina Baranów Sandomierski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-450 Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8118581 w. 112; 8118583 , fax. 015 8118582
 • Data zamieszczenia: 2012-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów Sandomierski
  ul. gen. L. Okulickiego 1 1
  39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie
  tel. 015 8118581 w. 112; 8118583, fax. 015 8118582
  REGON: 00052828000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji wraz z przebudową dachu na Ośrodku Zdrowia oraz poprawa estetyki dworca PKS w Baranowie Sandomierskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Remont elewacji oraz przebudowa dachu na Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem II piętra na galerię prac lokalnych twórców , a także w celu bezpłatnego wynajmu pomieszczeń dla stowarzyszeń i organizacji z terenu miasta i gminy, montaż instalacji solarnej, obejmujące: a) Rozbiórkę: komina wolnostojącego przy kotłowni, nieczynnych schodów betonowych od strony ulicy Zamkowej, przełożenie urządzeń i anten na dachu budynku, b) Demontaż i ponowny montaż krat okiennych, c) Rozbiórka części okładziny klinkierowej ściany piwnic od strony zachodniej, d) Naprawę pęknięć murów i filarów, e) Naprawę schodów zewnętrznych od strony Dymitrowa Małego, f) Wykonanie nowego dachu wielospadowego o konstrukcji drewnianej krytej blachą stalową powlekaną dachówkopodobną na całym ośrodku zdrowia, wraz z orynnowaniem g) Podmurowanie kominów ponad nowy dach, h) Wykonanie podsiębitki pod okapem dachu, z boazerii, i) Wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku, j) Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z konstrukcją drewnianą nad wysuniętą częścią piwnicy, k) Wykonanie docieplenia budynku Ośrodka Zdrowia styropianem gr. 14 cm wraz z wyprawą elewacyjną na części ścian, l) Wykonanie boazerii poziomej na ścianach zewnętrznych budynku, m) Wykonanie siatki stalowej do podtrzymywania pnączy na ścianie budynku, oraz montaż linek do pnączy na pilastrach od strony ul. Zamkowej, n) Wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV w budynku, o) Wymiana wszystkich parapetów z blachy stalowej powlekanej, p) Wzmocnienie filarków międzyokiennych, q) Remont ślusarki okiennej w piwnicy - kotłowni, r) Obłożenie ścian piwnic okładziną kamienną ( konglomerat piaskowca), s) Wykonanie nowej barierki stalowej schodowej w miejsce rozebranej ściany z klinkieru od strony Dymitrowa Małego, t) Wywóz gruzu terenu robót. u) Montaż kompletnej instalacji solarnej na dachu budynku . 2) Poprawę estetyki dworca PKS w Baranowie Sandomierskim poprzez montaż ozdobnych attyk, remont elewacji dworca oraz stworzenie punktu informacji turystycznej budynku, obejmującą: a) Czyszczenie stalowej konstrukcji zadaszenia wiaty dworca PKS b) Czyszczenie blachy stalowej trapezowej na zadaszeniu wiaty dworca c) Rozbiórka zniszczonych obróbek blacharskich d) Rozbiórka posadzki betonowej za budynkiem e) Demontaż krat okiennych i drzwiowych f) Rozbiórka stopnia schodowego betonowego przed wejściem g) Zaniżenie krawężnika drogowego od strony zajezdni dworca na szerokości około 6m. h) Wywiezienie gruzu z rozbiórki i) Przygotowanie konstrukcji stalowej wsporczej pod montaż attyk na zadaszeniu dworca PKS z kształtowników stalowych zabezpieczonych farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi, j) Wykonanie i montaż na gotowej konstrukcji attyk ozdobnych z nadrukiem kolorowym przedstawiającym zdjęcia panoramiczne Zespołu Zamkowo Parkowego w Baranowie Sandomierskim. Attyki wykonać na blachach stalowych ocynkowanych oklejonych folią z nadrukiem i zabezpieczoną specjalną powłoką przed wpływem warunków atmosferycznych i promieni UV, oraz osłon z blachy powlekanej imitującej łuki pomiędzy słupami. k) Wykonanie i montaż okładziny 8 szt słupów nośnych wiaty zadaszenia dworca PKS z obłożeniem płytami wodoodpornymi OSB na konstrukcji stalowej z okładziną tynkarską na siatce PCV. l) Pomalowanie konstrukcji i zadaszenia wiaty dachu dworca PKS z blachy stalowej trapezowej farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi, ł) Wykonanie remontu elewacji budynku poprzez nałożenie cienkowarstwowego tynku mineralnego na siatce PCV z wcześniejszym przygotowaniu i zagruntowaniu powierzchni o fakturze rustykalnej w kolorze ustalonym z inwestorem. m) Wykonanie remontu tynku kominów wraz z czapkami kominowymi ponad dachem budynku. n) Pomalowanie krat okiennych i drzwiowych oraz ponowny montaż, o) Naprawa uszkodzonej instalacji odgromowej z wykonaniem pomiarów skuteczności uziemienia, p) Wykonanie posadzki oraz schodka pod wiatą dworca PKS kostki klinkierowej na powierzchni 189 m2 r) Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych na samochody osobowe z kostki brukowej klinkierowej na podbudowie z kruszywa kamiennego na powierzchni 115m2,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wnosząc wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baranowsandomierski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach