Przetargi.pl
Remont Domu Ludowego w Bączałce oraz zagospodarowanie placu w centrum wsi Siedliska- Bogusz

Gmina Brzostek ogłasza przetarg

 • Adres: 39-230 Brzostek, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6830111 , fax. 014 6830111
 • Data zamieszczenia: 2012-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzostek
  Rynek 1 1
  39-230 Brzostek, woj. podkarpackie
  tel. 014 6830111, fax. 014 6830111
  REGON: 85166108500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipbrzostek.mesrwer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Domu Ludowego w Bączałce oraz zagospodarowanie placu w centrum wsi Siedliska- Bogusz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont Domu Ludowego w Bączałce oraz zagospodarowanie placu w centrum wsi Siedliska Bogusz Realizacja zamówienia polegać będzie na wykonaniu remontu i ocieplenia budynku Domu Ludowego w Bączałce oraz zagospodarowaniu placu w centrum wsi Siedliska Bogusz. Zakres robót remontowych w Domu Ludowym w Bączałce: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: 95,60 m2 2. Docieplenie ścian: 460.14 m2 3. Posadzki: 377,72 m2 4. Malowanie ścian i sufitów: 851,43 m2 5. Docieplenie stropów: 249,77 m2 6. Instalacja c.o.: 1 kpl 7. Wyposażenie (stoły, krzesła): 1 kpl 8. Roboty zewnętrzne: 1 kpl 9. Malowanie dachu: 819,99 m2 Zakres robót przy zagospodarowaniu placu w Siedliskach Bogusz: 1. Utwardzenie placu: 1 kpl 2. Zagospodarowanie skarpy: 1 kpl 3. Zieleń: 1 kpl 4. Urządzenia (ławki, huśtawka, piaskownica): 1 kpl 5. Oświetlenie: 1 kpl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium o wartości 20 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bipbrzostek.mserwer.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach