Przetargi.pl
Termomodernizacja wraz z wymianą i dociepleniem pokrycia dachowego oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim

Gmina Baranów Sandomierski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-450 Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8118581 w. 112; 8118583 , fax. 015 8118582
 • Data zamieszczenia: 2012-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów Sandomierski
  ul. gen. L. Okulickiego 1 1
  39-450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie
  tel. 015 8118581 w. 112; 8118583, fax. 015 8118582
  REGON: 00052828000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja wraz z wymianą i dociepleniem pokrycia dachowego oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 2) Termorenowację ścian budynku - elewacja, 3) Termorenowację dachów z wymianą pokrycia. 4) Przebudowa klatki schodowej. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, załączniki do SIWZ, będące jej integralną częścią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wnosząc wadium w wysokości 12 000,00zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baranowsandomierski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach