Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych na III piętrze w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Karowej 18 w Warszawie

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5520360 , fax. 022 5522507
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5520360, fax. 022 5522507
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych na III piętrze w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Karowej 18 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy zespołów sanitarnych na III piętrze w budynku dydaktycznym przy ulicy Karowej 18 w Warszawie. 2. W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres robót ujęty w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ). 3. Roboty będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę. 4. Roboty prowadzone będą w czynnym budynku. Wykonawca powinien uwzględnić prowadzenie robót w sposób mało uciążliwy dla użytkownika. Prace głośne należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją budynku. 5. W zakresie planowanych robót przewidziano: a) roboty demontażowe, b) modernizację istniejących sanitariatów, oraz budowa WC dla niepełnosprawnych c) wymianę instalacji sanitarnej, d) wymianę instalacji elektrycznej, e) adaptację istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz doposażenie WC męskiego w nowy zespół wentylacyjny z wyprowadzeniem kanału na dach i zlokalizowaniem tam wentylatora. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich niezgodności lub rozbieżności w załączonej dokumentacji (zał. nr 1 do SIWZ). Wprowadzanie zmian bez zgody Zamawiającego zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 7. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ (załącznik Nr 1 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, jak również za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. W przypadku wątpliwości Wykonawca może postąpić zgodnie z zapisami art. 5 SIWZ. 8. Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą która będzie podlegała odbiorowi, jako element wykonania niniejszego zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w ubrania robocze z widocznym logo firmy oraz imienne identyfikatory i przestrzeganie ich używania podczas trwania umowy. 12. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Panią Anną Kalinowską tel. 604 135 229 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14.00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 77 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu - za zgodność z oryginałem - zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ust. 7 SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 5. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. § 2 Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach