Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pełczyce.

Wójt Gminy Bogoria ogłasza przetarg

 • Adres: 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8674015 , fax. 015 8674281
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Bogoria
  ul. Opatowska 13 13
  28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8674015, fax. 015 8674281
  REGON: 00053201000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@bogoria.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pełczyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pełczyce. Długość drogi 300 mb. Szerokość jezdni 3,00 m. Roboty ziemne spychaczem bez wywozu - 56 m3. Podbudowa z materiału kamiennego średnia grubość po zawałowaniu 15 cm - 135 m3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR 1-2 warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 2 cm - 930 m2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR 1-2 warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm - 900 m2. Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną sortowaną 0-32 - 300 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania, obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, stanowiące załączniki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach