Przetargi.pl
dostawa opału

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3526005 w. 28 , fax. 041 3526005 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach
  ul. Skalbmierska 5 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3526005 w. 28, fax. 041 3526005 w. 29
  REGON: 29063269500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa opału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału wg następujących rodzajów i parame-trów: - węgiel kamienny KOSTKA w ilości łącznej ok. 90 ton: wartość opałowa min. 26 MJ/kg, popiół do 10%, siarka do 1%; - węgiel kamienny EKOGROSZEK (LUZEM) w ilości łącznej ok. 165 ton: wymiar ziarna: 5-25 mm, zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) do 15, wartość opałowa min. 26 MJ/kg, maksymalna ilość miału do 10%, popiół do 10%, siarka do 1%; - węgiel kamienny EKOGROSZEK (WORKOWANY) w ilości łącznej ok. 70 ton: wymiar ziarna: 5-25 mm, zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) do 15, wartość opałowa min. 26 MJ/kg, maksymalna ilość miału do 10%, popiół do 10%, siarka do 1%; EKOGROSZEK musi być pakowany w worki foliowe lub papierowe trwale zamknięte o wadze do 25 kg; - węgiel kamienny MIAŁ w ilości łącznej ok. 95 ton: wartość opałowa min. 22 MJ/kg, popiół do 18%, siarka do 1%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialoszyce.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach