Przetargi.pl
Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi

Instytut Nawozów Sztucznych ogłasza przetarg

 • Adres: 24-110 Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 473 14 00 , fax. 81 473 14 10
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nawozów Sztucznych
  Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 13A
  24-110 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 473 14 00, fax. 81 473 14 10
  REGON: 00004161900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz z e specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi w ramach projektu Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Projekty techniczne wszystkich branż, w szczególności: a)branży technologiczno - montażowej, b)branży elektrycznej, c)branży instalacyjnej, d)branży budowlanej, e)branży zagospodarowania terenu. 2.Kosztorysy inwestorskie (w tym przedmiary robót) wszystkich branż 3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż 4.Dokumentacja powykonawcza 5.Uzgodnienia dokumentacji wykonawczej 6.Oświadczenie o kompletności i zgodności dokumentacji wykonawczej 7.Nadzór autorski Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do ogłoszenia własnego: 1.Załącznik Nr 7 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 2.Załącznik Nr 8 - Założenia projektowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie przez wykonawców wadium. Wysokość wadium wynosi 5000 zł. Szczegóły dotyczące wniesienie wadium zostaną podane w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ins.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach