Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby realizacji projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 30-347 Kraków, ul. Brożka 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 269 15 05 , fax. 012 269 15 10
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Holding Komunalny S.A.
  ul. Brożka 3 3
  30-347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 269 15 05, fax. 012 269 15 10
  REGON: 35111808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.khk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby realizacji projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: a) operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 43, składającej się z działek nr 64/10, 64/17 i 64/32 o łącznej powierzchni 5,6737 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/00468078/0, na której prowadzona jest budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, w celu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki w związku z planowaną emisją obligacji oraz planowaną umową na udzielanie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 6491-6495 kc., b) operatu szacunkowego dla rachunku bankowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie w celu ustanowienia zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na rachunku, w związku z planowaną emisją obligacji. Emisja obligacji dotyczy finansowania płatności i rozliczeń VAT w ramach projektu Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie a także finansowania nakładów inwestycyjnych (kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych) oraz refinansowania nakładów dotychczas poniesionych w ramach projektu Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie oraz refinansowanie ponoszonego w związku z projektem kosztu finansowego (koszt odsetek, spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wcześniej wyemitowanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego obligacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.khk.krakow.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach