Przetargi.pl
Zamówienie na dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie art. spożywczych - warzyw i owoców

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6345077 , fax. 012 6335354
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Montelupich 7 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6345077, fax. 012 6335354
  REGON: 35114186900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na dostawy do Aresztu Śledczego w Krakowie art. spożywczych - warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV 15300000 - 1 owoce, warzywa i produkty podobne; CPV 03200000 - 3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy; Część I: Warzywa cebulowe i korzeniowe: Buraki ćwikłowe - CPV 03200000-3 - 2 500 kg Cebula - CPV 03200000-3 - 2 800 kg Marchewka - CPV 03200000-3 - 5 500 kg Pietruszka - CPV 03200000-3 - 2 200 kg Pory - CPV 03200000-3 - 1 200 kg Seler -CPV 03200000-3 - 2 400 kg Część II: Warzywa strączkowe: Fasola Jaś - CPV 03200000-3 - 500 kg Groch łuszczony - CPV 03200000-3 - 600 kg Część III: Warzywa kapustne i liściowe: Kalafior bez liści - CPV 03200000-3 - 400 kg Kapusta biała - CPV 03200000-3 - 1 600 kg Kapusta czerwona - CPV 03200000-3 - 1 400 kg Sałata zielona - CPV 03200000-3 - 300 kg Część IV: Jabłka: Jabłka - CPV 03200000-3 - 8 200 kg Część V: Warzywa sezonowe: Ogórki świeże - CPV 03200000-3 - 1 000 kg Papryka świeża - CPV 03200000-3 - 700 kg Pomidory - CPV 03200000-3 - 1 000 kg Rzodkiewka - CPV 03200000-3 - 900 pęczków (minimum 10 szt. rzodkiewek w pęczku) Część VI: Ziemniaki: Ziemniaki - CPV 03200000-3 - 25 000 kg Część VII: Kiszonki: Kapusta kiszona (opakowanie do 30kg) - CPV 15300000-1 - 1 600 kg Ogórki kiszone (opakowanie do 30kg) - CPV 15300000-1 - 2 000 kg W/w artykuły muszą odpowiadać Polskiej Normie lub normom zawartym w klasyfikacjach ujętych w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 591). Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od stanu zaludnienia w jednostce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia w wysokości: Część I - 1000,00 zł, Część II - 150,00 zł, Część III - 230,00 zł, Część IV - 300,00 zł, Część V - 300,00 zł, Część VI - 750,00 zł, Część VII - 240,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na niżej podany numer rachunku bankowego Zamawiającego: Areszt Śledczy Kraków ul. Montelupich 7 31-155 Kraków Narodowy Bank Polski oddział okręgowy Kraków 92 1010 1270 0010 2313 9120 0000 W tytule przelewu wpisać: 3/D/Kw-Ż/14 podać numer części zamówienia, za którą wpłacane jest wadium oraz nazwę firmy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną