Przetargi.pl
Przeprowadzenia kursu zawodowego: Profesjonalny opiekun osób zależnych dla 2 Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-433 Lubień, Lubień 50
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2682123 , fax. 18 2682123
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu
  Lubień 50 50
  32-433 Lubień, woj. małopolskie
  tel. 18 2682123, fax. 18 2682123
  REGON: 49000403000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenia kursu zawodowego: Profesjonalny opiekun osób zależnych dla 2 Beneficjentów Ostatecznych Projektu Systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia w roku 2014 dla 2 osób kursu zawodowego: Profesjonalny opiekun osób zależnych w ramach projektu systemowego pt. Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość - Zadanie 1 Aktywna integracja. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/uglubien
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach