Przetargi.pl
wykonanie opaski wokół budynku-Pawilon G Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 361 58 17 , fax. (041) 361 58 17
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
  ul. Langiewicza 2 2
  25-381 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 361 58 17, fax. (041) 361 58 17
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chok.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie opaski wokół budynku-Pawilon G Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opaski wokół budynku Pawilonu G Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3a- zgodnie z : przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 3. Szczegółowy zakres prac został opisany i zwymiarowany w przedmiarach robót. 4. Wymaga się, aby Wykonaca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, dokonać sprawdzenia miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość wykonanych prac i skutki wynikające z jej niewłaściwego wykonania. 7. Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego. 8. Numery klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233222-1 Roboty w zakresie chodników. 9. Przedmiot umowy realizowany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy (brukowa kostka granitowa-materiał Zamawiającego). 10. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne całego zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia (liczony od dnia odbioru końcowego) nie może być krótszy niż 24 miesiące. 11. Dobrane przez Wykonawcę materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) inne odpowiedniki rynkowe, równoważne z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych, zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chok.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach