Przetargi.pl
Dostawa węgla orzech, węgla eko-groszek oraz miału węglowego (nr postępowania: 057/PN/2015)

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12 12
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla orzech, węgla eko-groszek oraz miału węglowego (nr postępowania: 057/PN/2015)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Węgiel orzech gatunek I Parametry oferowanego węgla orzech gat. I Wymiary ziarna 40 - 100 mm Wartość opałowa min. 28 581 kJ/kg Zawartość siarki max. 0,45 % Zawartość popiołu max. 2,69 % Węgiel eko-groszek gatunek I Parametry oferowanego węgla eko-groszek gat. I Wymiary ziarna 5 do 25 mm Wartość opałowa min. 29 039 kJ/kg Zawartość siarki max. 0,51% Zawartość popiołu max. 4,60% Miał węglowy gatunek I Parametry oferowanego miału węglowego gat. I Wartość opałowa min. 23 962 kJ/kg Zawartość siarki max. 0,59 % Zawartość popiołu max 10,14 %
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamownienia-publiczne/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach