Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w roku szkolnym 2015/2016

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Bodzentynie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3115799 , fax. 0-41 3115799
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Bodzentynie
  ul. Suchedniowska 3 3
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3115799, fax. 0-41 3115799
  REGON: 29064144100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w roku szkolnym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w tym: a) Gimnazjum w Bodzentynie - planowana liczba biletów 200 dla uczniów z następujących miejscowości: Śniadka - 13 osób Sieradowice - 20 osób Wola Szczygiełkowa - 30 osób Dąbrowa Dolna - 12 osób Celiny - 10 osób Dąbrowa Górna - 7 osób Wilków - 12 osób Św. Katarzyna - 12 osób Krajno Zagórze - 4 osoby Grabowa - 5 osób Podgórze - 4 osoby Psary Stara Wieś - 10 osób Psary Kąty - 11 osób Psary Podłazy - 11 osób Leśna - 39 osób b) Gimnazjum we Wzdole Rządowym - planowana liczba biletów 42 dla uczniów z następujących miejscowości: Siekierno - 5 osób Kamionka - 1 osoba Podmieście - 1 osoba Wiącka - 6 osób Ściegnia - 3 osoba Hucisko - 3 osoby Kamieniec - 8 osób Orzechówka - 10 osób Wzdół Parcele - 4 osoby Wzdół Rządowy - 1 osoba c) Szkoły Podstawowej w Bodzentynie - planowana liczba biletów 117 dla uczniów z następujących miejscowości: Dąbrowa Górna - 32 osoby Dąbrowa Dolna - 13 osób Celiny - 23 osoby Sieradowice - 24 osoby ul. Opatowska - 3 osoby Śniadka - 2 osoby Grabków - 6 osób Tarczek - 3 osoby Jeziorko - 4 osoby Wola Szczygiełkowa - 1 osoba Podgórze - 4 osoby Parcele - 2 osoba d) Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym - planowana liczba biletów 104 dla uczniów z następujących miejscowości: Wiącka - 11 osób Kapkazy - 1 osoba Hucisko - 18 osób Kamieniec - 14 osób Siekierno - 6 osób Podmielowiec - 9 osób Kamionka - 3 osoby Ściegnia - 14 osób Orzechówka - 13 osób Wzdół Parcele - 10 osób Wzdół Rządowy - 4 osoby Skorucin - 1 osoba e) Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie - planowana liczba biletów 61 dla uczniów z następujących miejscowości: Wilków - 40 osób Krajno Zagórze - 3 osoby Grabowa - 18 osób f) Samorządowego Przedszkola w Bodzentynie - planowana liczba biletów 24 dla uczniów z następujących miejscowości Dąbrowa Górna - 7 osób Dąbrowa Dolna - 6 osób Celiny - 2 osoby Sieradowice - 8 osób Jeziorko - 1 osoba g) Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym - planowana liczba biletów 10 dla uczniów z następujących miejscowości: Hucisko - 1 osoba Wiącka - 1 osoba Kamieniec - 1 osoba Kamionka - 6 osób Kapkazy - 1 osoba h) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup biletów miesięcznych dla opiekunów uczniów w planowanej liczbie 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.07.2015 r. do godz. 10.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Kielce Oddział Bodzentyn 98 8493 0004 0090 0900 0358 0020. - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bodzentyn.bip.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach