Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. *Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego* w ramach projektu *Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych oraz zapewnienia opieki hospicyjnej*

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3705200 , fax. 041 3705290
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3705200, fax. 041 3705290
  REGON: 00052369500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej pn. *Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego* w ramach projektu *Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych oraz zapewnienia opieki hospicyjnej*
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest: I.1 Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej, architektoniczno - budowlano - wykonawczej pn: *Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego* w ramach projektu *Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych oraz zapewnienia opieki hospicyjnej*. Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny podpiwniczony usytuowany jest w centrum miasta Busko-Zdrój, przy ul. Bohaterów Warszawy - działka nr ewid. gruntu 26/16 obręb 12. Wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, pokryty stropodachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy wynosi około 402 m2. Dokumentacja projektowa obejmuje: a) projekt adaptacji, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wraz z inwentaryzacją i ekspertyzą techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) projekt zagospodarowania terenu wokół istniejącego budynku łącznie z miejscami postojowymi, c) projekty przebudowy ewentualnych kolizji z sieciami i urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi uzbrojenia technicznego, wg warunków, o które należy wystąpić do dysponentów sieci, d) projekt budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, e) projekt instalacji wewnętrznych (c.o., wod- kan. c.w.u., gaz, elektryczna, teletechniczna) z opomiarowaniem każdego lokalu oddzielnie dla wszystkich mediów, f) modernizację kotłowni wraz z projektem kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania c.w.u., g) wyposażenie w instalacje i sprzęt p.poż oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego, h) rozbudowę budynku w kierunku północnym (max. zabudowa działki nr ewid. 26/16) z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, z uwzględnieniem zewnętrznego podwójnego szybu windowego, i) nadbudowę budynku o jedną lub dwie kondygnacje - w zależności od ekspertyzy technicznej, j) remont stropodachu ewentualnie zmianę konstrukcji dachu i pokrycia (możliwa zmiana kształtu) - w zależności od ekspertyzy technicznej, z uwzględnieniem montażu kolektorów słonecznych, k) modernizację i dostosowanie istniejących pomieszczeń części nadziemnej na mieszkania socjalne dostosowane do potrzeb mieszkańców (zgodnie z zatwierdzoną koncepcją), l) modernizację i dostosowanie piwnic i suteryn do działalności np. inkubatorów przedsiębiorczości oraz spółdzielni socjalnych, m) modernizację ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych budynku, n) modernizację i doprojektowanie kominów wentylacyjnych i spalinowych, o) ocieplenie i wykonanie elewacji budynku zgodnie z obowiązującymi WT, p) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, q) opracowanie przedmiarów robót. (przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne opracowanie z podziałem na branże), r) aranżację wnętrz, s) opracowanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, t) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, I.2. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - dla w/w zadania, I.3. Opracowanie specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót - dla w/w zadania. I.4. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. II. Zakres prac projektowych 1. W zakres prac projektowych wchodzi: a. Opracowanie projektu architektoniczno - budowlano-wykonawczego dla w.w. zadania. W ramach prac projektowych rozbudowy i nadbudowy budynku należy wykonać projekt wizualizacji zewnętrznej obiektu. Projekty budowlano-wykonawcze należy opracować w 6 egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna dokumentacji do zamieszczenia na stronie internetowej UMiG Busko-Zdrój, w formie cyfrowej na nośnikach elektronicznych (rysunki w formacie DWG i w formacie PDF, teksy w doc. i w formacie PDF . b. uzyskanie/opracowanie mapy do celów projektowych obejmującej zakres opracowania. c. opracowanie opinii technicznej lub ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji budynu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jego nadbudowy. d. uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, oraz uzgodnień branżowych. Obowiązek ten projektant realizuje poprzez opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami i złożenie ich do właściwych organów na podstawie udzielonego przez Burmistrza Pełnomocnictwa. W kosztach opracowania projektu należy zatem uwzględnić ewentualne koszty uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń. e. uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji oraz możliwości: - zgłoszenia robót właściwemu organowi - roboty nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, - wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju - roboty które wymagają uzyskania takiego pozwolenia, f. przygotowanie kompletnych materiałów niezbędnych do uzyskania przez projektanta odrębnych decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (jeśli wymagane), wraz z wyrysami i wypisami z ewidencji gruntów oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia. g. przygotowanie kompletnych wniosków (wraz z załącznikami) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego wypisu z planu miejscowego. h. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego (w 1 egzemplarzu + wersja elektroniczna - doc, PDF). i. opracowanie przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów - (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośnikach elektronicznych - w formacie PDF, ATH, KST w programie NORMA lub z rozszerzeniem odczytywalnym przez program NORMA lub arkusz kalkulacyjny Excel). Przedmiar robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zmianami). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. j. opracowanie kosztorysu inwestorskiego w wersji uproszczonej (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośnikach elektronicznych - w formacie PDF, ATH, KST w programie NORMA lub z rozszerzeniem odczytywalnym przez program NORMA lub arkusz kalkulacyjny Excel). Kosztorys inwestorski zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zmianami). k. pokrycie opłat za uzgodnienia branżowe oraz wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem projektu, l. nadzór projektowy na etapie realizacji robót. UWAGA! Wszystkie dokumenty, które będą występowały w oryginale należy umieścić w egzemplarzu nr 1. 2. Dokumentację techniczną należy opracować w oparciu o koncepcyjne rozwiązanie zaproponowane przez Projektanta, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 3. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie do zakresu prac uprawnienia oraz w przypadku konieczności - sprawdzona przez osoby sprawdzające. 4. W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić koszty związane z zakresem prac projektowych, w tym z: a) uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do otrzymania: - pozwolenia na budowę b) uzyskanie / aktualizację mapy do celów projektowych, c) koszty sporządzenia aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Aktualizacja kosztorysów może nastąpić w przypadku ogłoszenia przetargu w terminie przekraczającym 6 m-cy od daty opracowania kosztorysów. d) koszty nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w ilości max. 5 wizyt na budowie na pisemne wezwanie Inwestora (nie wynikających z wad projektu). 5. Wykonawca projektu sprawować będzie nadzór autorski (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności: - pisemnego udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów na etapie ogłoszenia przetargu na wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez Zamawiającego - pisemnego wyjaśnienia Inwestorowi i Wykonawcy wątpliwości dotyczące projektu budowlano- wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań w terminie do 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego - ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej, - sprawdzanie zgodność realizacji robót (w tym dotyczących materiałów) z zakresem dokumentacji projektowej - konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać: - w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone, - w programie umożliwiającym wydruki w formacie PDF - przedmiar robót i kosztorys inwestorski - w formacie PDF, ATH, KST w programie NORMA lub z rozszerzeniem odczytywalnym przez program NORMA lub arkusz kalkulacyjny Excel) Projektant zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysu (na pisemne wezwanie Zamawiającego) co 6 miesięcy do czasu wyłonienia Wykonawcy robót, - na nośnikach (płyta CD, CD-R). 8. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Projektant odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia. Projektant zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udzielania wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, bez dodatkowego wynagrodzenia. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) oraz wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umig.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach