Przetargi.pl
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ realizowany w ramach operacji Budowa Instalacji fotowoltaicznej w Gminie Słupia

Urząd Gminy Słupia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-234 Słupia, Słupia 30A
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3911147 lub 48 , fax. 041 3911147
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Słupia
  Słupia 30A 30A
  26-234 Słupia, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3911147 lub 48, fax. 041 3911147
  REGON: 29052258700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipslupiakonecka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ realizowany w ramach operacji Budowa Instalacji fotowoltaicznej w Gminie Słupia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej oraz osób prywatnych, przy uwzględnieniu wskaźników rezultatów określonych we wniosku o przyznanie w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej budowa mikro instalacji prokonsumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno Użytkowy dla Inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej w gminie Słupia, SIWZ wraz załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane do wniesienia w wysokości 20,000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł) FORMY JEGO WNIESIENIA OKREŚLA pkt 12 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipslupiakonecka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach