Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego grzewczego (nr postępowania: 056/PN/2015)

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3492930 , fax. 041 3492935
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12 12
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3492930, fax. 041 3492935
  REGON: 29072786900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego (nr postępowania: 056/PN/2015)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Gęstość w temp. 15 °C - max. 828,4 kg/m3 2.Wartość opałowa - min. 42,9 MJ/kg 3. Temperatura zapłonu - min. 67 °C 4. Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C - max.3,74 mm2/s 5. Skład frakcyjny: do 250 °C - destyluje - 56% (v/v) do 350 °C - destyluje - 98% (v/v) 6. Temperatura płynięcia do -30 °C 7. Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej - max.0,02% (m/m) 8. Zawartość siarki - max. 0,09% (m/m) 9. Zawartość wody - max. 72 mg/kg 10. Zawartość zanieczyszczeń - max. 6 mg/kg 11. Pozostałość po spopieleniu - max.0,003% (m/m) 12. Barwa czerwona
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamownienia-publiczne/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach