Przetargi.pl
Wykonanie odbudowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej.

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2613540 , fax. 018 2613530
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
  ul. Piłsudskiego 2 2
  34-470 Czarny Dunajec, woj. małopolskie
  tel. 018 2613540, fax. 018 2613530
  REGON: 49525000537757
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odbudowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej. Zamawiający dokonał podziału całości robót na 3 zadania. Podziału dokonano miejscowościami w których mają być wykonywane roboty, według poniższego zestawienia: Zadanie nr 1 Chochołów - droga /Do Dzianisza/ nr ewid. 10983/1, km 0+000-1+000, długość 1000 mb Podczerwone - droga /Wąwóz Górny/ nr ewid. 7554/45, 7627/1, km 0+100-0+350, długość 250 mb Wróblówka - droga /K/Zaborskiego/ nr ewid. 69, 3664/4, km 0+020-0+150, długość 130 mb Zadanie nr 2 Ciche - droga /Do Gruszków/ nr ewid. 17850/1, 17843/1, km 0+000-1+420, długość 420 mb Ratułów - droga /Szeligówka/ nr ewid. 10984/1, km 0+300-0+600, długość 300 mb Stare Bystre - droga /Gąsiorówka/ nr ewid. 11787/1, km 0+200-0+700, długość 500 mb Zadanie nr 3 Piekielnik - droga /Rychlikowa Za Gutem/ nr ewid. 13132, km 0+070-0+400, długość 330 mb Pieniążkowice - droga /Stara Droga/ nr ewid. 4253/1, km 0+000-0+3 70, długość 370 mb Załuczne - droga /Wrony/ nr ewid. 2678, km 0+000-0+500, długość 500 mb Na wykonane roboty bitumiczne Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarny-dunajec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach