Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni polireutanowej oraz wyposażenie boiska przy szkole w Augustowie.

Gmina Grabów nad Pilicą ogłasza przetarg

 • Adres: 26-902 Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 662 70 14 , fax. 48 662 60 52
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grabów nad Pilicą
  ul. Kazimierza Pułaskiego 51
  26-902 Grabów nad Pilicą, woj. mazowieckie
  tel. 48 662 70 14, fax. 48 662 60 52
  REGON: 67022370600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grabow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni polireutanowej oraz wyposażenie boiska przy szkole w Augustowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje wykonanie boiska sportowego o nawierzchni polireutanowej wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem. W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: − wykonanie nawierzchni − osprzęt sportowy - ogrodzenie boisk sportowych Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia będącym integralną częścią SIWZ, są : szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z załączonym przedmiarem robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia w tym również SSTWiOR, przedmiarach robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 11000,00 zł 9.2 Wadium musi obejmować okres związania z ofertą. 9.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) W pieniądzu – wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) W gwarancjach bankowych 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy płacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, który jest organem wykonawczym Zamawiającego Nr 30 9125 1015 0007 6454 2000 0150 z dopiskiem: „Wadium- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Augustowie. 9.5 Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do składanej oferty. 9.6 Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas, jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na wskazanym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9.7 W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu należy złożyć w dodatkowej kopercie do oferty Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty/ lub złożyć w kancelarii Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, ul.Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów nad Pilicą 9.8 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9.9 Oferta, niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form, zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 9.10 Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach