Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka

Gmina Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7578002, 7578077 , fax. 297 578 220
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrówka
  ul. T. Kościuszki 14
  05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7578002, 7578077, fax. 297 578 220
  REGON: 53369900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowka.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka realizowanego w ramach projektu pn. “Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Zamówienie dotyczy realizacji operacji typu : Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania “ wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020. 3. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka w miejscowościach Wszebory, Trojany, Dąbrówka, Małopole, Ostrówek, Kołaków. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ. W zakresie użytych w opisie przedmiotu zamówienia ( dokumentacji projektowej) znaków towarowych lub nazw własnych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Kosztorysy ofertowe - wypełnione i podpisane przez wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach