Przetargi.pl
Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.

Gmina Szydłowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. Rynek Wielki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 617 86 30 , fax. 48 617 05 10
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłowiec
  pl. Rynek Wielki 1
  26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie
  tel. 48 617 86 30, fax. 48 617 05 10
  REGON: 52379000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację, przebudowę budynku Kina Górnik w Szydłowcu. Podstawowe parametry obiektu: - powierzchnia zabudowy - 400,00 m2, - powierzchnia całkowita - 770,00 m2, - powierzchnia użytkowa - 595,82 m2, - kubatura budynku - 3657,00 m3, - wysokość budynku - 10,40 m, - ilość kondygnacji nadziemnych - 2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji, przebudowy istniejącego budynku Kina Górnik zlokalizowanego w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i sanitarnymi w tym: c.o., cw, wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, montaż windy oraz dostawa wyposażenia. Branża budowlana w zakresie przebudowy budynku: a) Demontaż i rozbiórka części elementów konstrukcyjnych budynku ( stropy drewniane i betonowe, schody betonowe, dachy wraz z więźbą, schody zewnętrzne, zadaszenia od strony wschodniej, ściany wewnętrzne,); b) wykonanie izolacji fundamentów; c) wykonanie fundamentów pod elementy nośne nowoprojektowane; d) wykonanie elementów żelbetowych (słupy, schody belki, żebra nadproża, wieńce, stropy); e) roboty murowe (naproża, zamurowania otworów drzwiowych i okiennych, ściany wewnętrzne); f) wykonanie dachu o konstrukcji stalowej, stropodachów; g) montaż stolarki okiennej i drzwiowej; h) wykonanie tynków; i) wykonanie sufitów podwieszanych; j) rekonstrukcja gzymsu; k) wykonanie posadzek; l) malowanie ścian i sufitów: m) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych i płyt meblowych; n) montaż balustrad i poręczy; s) montaż windy; o) wykonanie elewacji (ocieplenia i wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, okładzin z kamienia); p) wykonanie dojść z kostki betonowej; s) montaż wyposażenia: armatury sanitarnej, wyposażenia Sali kinowej, mebli; Branża sanitarna – sieci i instalacje wewnętrzne a) wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; b) wykonanie instalacji wody użytkowej, instalacji wodno- kanalizacyjnych wewnętrznych; c) wykonanie przyłącza wodociągowego; d) wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej; e) wykonanie instalacji klimatyzacji; f) wykonanie wentylacji mechanicznej; Branża elektryczna a) wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, wentylacji, klimatyzacji; b) wykonanie rozdzielnic 230/400 V c) wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 z dopiskiem: „Wadium: Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych , 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach