Przetargi.pl
„Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) wraz z przebudową oświetlenia - ETAP II”

Starostwo Powiatowe w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 572 741 , fax. 227 371 158
 • Data zamieszczenia: 2020-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  ul. Chyliczkowska 14
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 227 572 741, fax. 227 371 158
  REGON: 13270985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl bip.piaseczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) wraz z przebudową oświetlenia - ETAP II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) wraz z przebudową oświetlenia - ETAP II w zakresie: 1) rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) od ul. Poprzecznej do projektowanego ronda z ul. Krasickiego w ramach zadania inwestycyjnego Powiatu: „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów”, 2) przebudowa oświetlenia odcinka ul. Szkolnej, tj. od ul. Poprzecznej do projektowanego ronda z ul. Krasickiego, wg następującej klasyfikacji: dz. 900, rozdz. 90015, paragraf 6300. 3) przebudowa sieci gazowej w obrębie projektowanego ronda ul. Szkolnej, ul. Krasickiego i ul. Polnej. Zakres robót budowlanych obejmuje: • roboty przygotowawcze, • roboty rozbiórkowe, • wycinkę drzew, • roboty ziemne, • wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, • wykonanie podbudowy, • wykonanie jezdni, • wykonanie ciągu pieszo–rowerowego, • wykonanie wjazdów bramowych z kostki betonowej oraz zjazdów bitumicznych, • wykonanie opaski z kostki betonowej, • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, • odmulenie rowów przydrożnych i przepustów, • przebudowę oświetlenia ulicznego, • budowę sieci kanalizacji deszczowej, • przebudowę sieci gazowej, • przebudowę sieci teletechnicznych, • roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach