Przetargi.pl
Remont płyty parkingowej wraz z pracami towarzyszącymi ( od ulicy Traugutta)

Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 54 00 , fax. 22 694 52 68
 • Data zamieszczenia: 2018-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 54 00, fax. 22 694 52 68
  REGON: 221700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mf.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont płyty parkingowej wraz z pracami towarzyszącymi ( od ulicy Traugutta)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający zleca a Wykonawca będzie zobowiązany wykonać remont płyty parkingowej przy ul. Traugutta wraz z pracami towarzyszącymi, gmachu Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie. 2. Zakres robót, sposób wykonania i wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa remontu płyty parkingowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy, 2) Dokumentacja projektowa na eliminację zawilgocenia piwnic w gmachu Ministerstwa Finansów – część dotycząca budynku D i E w zakresie dotyczącym kanału technicznego, stanowiąca Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy, 3) Dokumentacja projektowa pn. Program prac remontowo – konserwatorskich remontu części elewacji budynku Ministerstwa Finansów, stanowiąca Załącznik Nr 3 do Wzoru Umowy, 4) Informacja o terenie wykonywania przedmiotu umowy, organizacji robót budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu zapewnionym dla potrzeb Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy. 3. Zakres prac towarzyszących i tymczasowych obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze, pomocnicze i porządkowe, 2) roboty związane z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem instalacji sanitarnych, elektrycznych i alarmowych oraz urządzeń z nimi związanych, 3) inwentaryzację powykonawczą wraz z wykonaniem rysunków powykonawczych; z naniesionymi detalami architektonicznymi i zastosowaną technologią, inwentaryzację powykonawczą części dotyczącej elementów zewnętrznych kanału - zgodnie z wymogami konserwatorskimi, z elementami kamiennej okładziny i wskazanymi miejscami przeprowadzonych napraw – w formie papierowej i elektronicznej, stanowiącą integralną część dokumentacji powykonawczej, 4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, z częścią zawierającą opracowanie konserwatorskie elewacji dotyczące kanału technicznego przy budynku, w formie papierowej i w formie elektronicznej, stanowiącą załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego, 5) sukcesywne wraz z postępem robót wykonywanie fotograficznej dokumentacji powykonawczej, stanowiącej załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego i jego integralną część, 6) roboty nie wymienione a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy - technologicznie wymagane, 7) sprzątniecie terenu i elementów po wykonanych i zakończonych robotach wraz z wywiezieniem i utylizacją, w tym umycie zabrudzonej stolarki okiennej obejmujące mycie ościeżnic oraz szyb zespolonych. 4. Szczegółowy zakres prac towarzyszących i tymczasowych określony jest w Załączniku nr 4 Wzoru Umowy - Informacji o terenie wykonywania przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, w ramach ceny oferty, wszystkich prac i działań, również tych nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w Załącznikach wymienionych § 1 ust. 2 Wzoru Umowy, lecz technologicznie wymaganych, koniecznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz zgodnie z wiedzą techniczną tak aby elementy infrastruktury, których dotyczą prace będące przedmiotem umowy w pełni osiągnęły i zachowały cel, jakiemu służą. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę (gdy dotyczy), osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych w tabeli II (Pracownicy) Załącznika nr 10 do Wzoru Umowy. 7. Wykonawca prowadził będzie prace całodobowo w dni robocze oraz dni wolne od pracy z zastrzeżeniem, że roboty uciążliwe, powodujące nadmierny hałas, zapylenie oraz nieprzyjemny zapach prowadzone w dni robocze będą realizowane po godzinach pracy urzędu od godziny 17.00 do godziny 08.00 dnia następnego. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik F do SIWZ. 9. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w SIWZ norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza, aby oferowane rozwiązanie spełniało inne normy, pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, które zostały określone w SIWZ. 10. Kryteria równoważności dla produktów określonych w Załącznikach do Wzoru Umowy stanowią Załącznik nr 11 Wzoru Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, ze zm.). 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Oddział w Warszawie 78 1130 1017 0200 0000 0013 7228 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach