Przetargi.pl
Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem nawierzchni gruntowych i żwirowych oraz utrzymanie odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie.

Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197/232
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5103125 , fax. 022 5103189
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy
  ul. Modlińska 197/232 197/232
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5103125, fax. 022 5103189
  REGON: 01525966300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem nawierzchni gruntowych i żwirowych oraz utrzymanie odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem nawierzchni gruntowych i żwirowych oraz utrzymanie odwodnienia dróg na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych: 1. w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych: a) wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem na drogach gminnych gruntowych i żwirowych o łącznej powierzchni 720 000m? w tym: - zagęszczanie z dodatkową ilością wody, z uwagi na wysokie dodatnie temperatury o łącznej powierzchni 220 000m?, - uzupełnienie lokalnych zaniżeń nawierzchni gruntowych i żwirowych: - pospółką o uziarnieniu ciągłym - 0-63mm - 400m3, - kruszywem betonowym - 100m3. b) utrzymanie odwodnienia dróg gminnych wraz z robotami towarzyszącymi w tym: - czyszczenie: studzienek rewizyjnych, studni chłonnych, przykanalików, kanałów kołowych, warstwy filtracyjnej z tłucznia, - wykonanie warstwy filtracyjnej z tłucznia kamiennego o granulacji 8-16mm i 31,5-63mm, - mechaniczne ścinanie poboczy. 2. w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych: a) wykonanie mechanicznego profilowania z zagęszczeniem na drogach wewnętrznych będących w zarządzie m. st. Warszawy gruntowych i żwirowych o łącznej powierzchni 114 000m? w tym: - zagęszczanie z dodatkową ilością wody, z uwagi na wysokie dodatnie temperatury o łącznej powierzchni 34 000m?, - uzupełnienie lokalnych zaniżeń nawierzchni gruntowych i żwirowych pospółką o uziarnieniu ciągłym - 0-63mm - 100m3. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót na: - profilowanie ulic gminnych - zał. nr 8 do SIWZ, - profilowanie ulic wewnętrznych - zał. nr 9 do SIWZ, - utrzymanie odwodnienia ulic i roboty towarzyszące - zał. nr 10 do SIWZ, oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na profilowanie i utrzymanie odwodnienia ulic - zał. nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ważną polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto podana w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12 000, 00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialoleka.waw.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach