Przetargi.pl
Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola (numer sprawy 30/ZP/10)

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5048588 , fax. 022 5048592
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
  Al. Solidarności 90 90
  01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5048588, fax. 022 5048592
  REGON: 01525966300161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola (numer sprawy 30/ZP/10)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Wola Al. Solidarności 90 w Warszawie. Ilość i asortyment materiałów eksploatacyjnych określono w Formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wola.waw.pl/page/index.php?str=422
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach