Przetargi.pl
Odbiór odpadów

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 8628106, 8629314 , fax. 0-46 8628106, 8629314
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Al. 600-lecia 90 90
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 0-46 8628106, 8629314, fax. 0-46 8628106, 8629314
  REGON: 01743869000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgmsochaczew.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład budżetowy nie posiadający osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych stałych (kod 200301) z nie-ruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , z terenu miasta Sochaczewa , wykazanych w załączniku nr 4 zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odbiór odpadów wielkogabarytowych wg potrzeb z nieruchomości administrowanych przez ZGM, koszt należy skalkulować w cenie oferty. Orientacyjna ilość odebranych z administrowanych nieruchomości odpadów komunalnych i wielkogabarytowych w skali miesiąca wynosi 200 m?. 2 Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów zebranych przez Zamawiającego w wyniku działania służb komunalnych związanych z oczyszczaniem ulic, placów, cmentarzy, terenów zielonych itp. Odbiór odpadów z terenu zakładu lub dostarczenie ich przez Zamawiającego do przesypowni jeżeli Wykonawca posiada przesypownię na terenie miasta Sochaczewa. Odpady komunalne stałe (kod 200301) w przybliżonej ilości 2 000 m3 w skali roku. Odpady ulegające biodegradacji (kod 200201) w przybliżonej ilości 70 m3 w skali roku. Odpady pochodzące z czyszczenia ulic i placów ( kod 200303) w przybliżonej ilości 1600 m3 w skali roku. Odpady z rozbiórek i remontów (kod 170101,170102,170103,170107,170180, 170380 ) w przybliżonej ilości 70 m3 w skali roku. Odpady typu gleba, ziemia w tym kamienie ( kod 200202) w przybliżonej ilości 500 m3 w skali roku. Inne odpady nie ulegające biodegradacji ( odpady z ogrodów, parków w tym z cmentarzy kod 200203) w przybliżonej ilości 70 m3 w skali roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgmsochaczew.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach