Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Włochy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-133 Warszawa, al. Krakowska 257
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5758806 , fax. 022 575 89 24
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Włochy
  al. Krakowska 257 257
  02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5758806, fax. 022 575 89 24
  REGON: 01070258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ud-wlochy.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie robót brukarskich na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ud-wlochy.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach