Przetargi.pl
Wykonanie instalacji solarnej podgrzewu ciepłej wody użytkowej ramach projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 240 47 23 , fax. 017 240 47 23
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Leśna 22 22
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 017 240 47 23, fax. 017 240 47 23
  REGON: 00030665000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-lezajsk.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji solarnej podgrzewu ciepłej wody użytkowej ramach projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie instalacji solarnej podgrzewu ciepłej wody użytkowej ramach projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 13 000 złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: a) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia b) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) przedłożą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych. 6) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 złotych, 7) posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 800 000 złotych, 8) posiadają na urządzenia oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 9) wykonana instalacja spełnia wymagania Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Sprawozdanie z badań potwierdzających parametry techniczne zastosowanych kolektorów słonecznych wg PN-EN 12975-2:2007 wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze. 4. Dokumenty potwierdzające obliczenia wg uznanego programu symulacyjnego np. T_SOL dotyczące Wymaganych parametrów technicznych instalacji solarnej opisanych w poz. 1, 2, 3 zamieszczonych w Załączniku nr 4 SIWZ Wymagane parametry techniczne. 5. Uprawnienia budowlane instalacyjne. Wymagane jest aby osoby posiadające uprawnienia były członkami właściwej izby samorządu zawodowego. 6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 800 000 złotych. 8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania przedmiotu oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, w tym co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 400 000 złotych. 9. Oświadczenia Wykonawcy: 9.1 że, Wykonawca spełniania wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych: 1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: a) oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, b) lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - zobowiązanie załączyć do oferty, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjął ją bez zastrzeżeń, 9.2. że wykonana instalacja solarna osiągnie uzysk energetyczny w skali roku nie mniejszy niż 430 kWh/m2 powierzchni absorbera, 9.3 że, Wykonawca posiada na urządzenia oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowne dokumenty (certyfikat, atest) dopuszczające do stosowania w budownictwie, 9.4 oświadczenie, Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-lezajsk.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach