Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4606F - ul. Lotników w Żarach.

Powiat Żarski ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4790600 , fax. 068 4790601
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żarski
  Al. Jana Pawła II 5 5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4790600, fax. 068 4790601
  REGON: 97077016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4606F - ul. Lotników w Żarach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4606F - ul. Lotników w Żarach / od ul. Strzelców do ul. Broni Pancernej /. Opracowanie powinno zawierać przebudowę przy następujących parametrach drogi: a/ szerokość jezdni 7,00 m. b/ ścieżka rowerowa dwukierunkowa po jednej stronie ulicy c/ chodniki wzdłuż granicy pasa drogowego d/ zatoki autobusowe e/ parkingi w miejscach gdzie na to pozwala szerokość pasa drogowego f/ odwodnienie ulicy g/ urządzenie terenów zielonych h/ przebudowa skrzyżowania z ul. Broni Pancernej z wykonaniem dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających na skrzyżowaniu i/ uwzględnienie zjazdów do uzgodnionych przez UM Żary zamierzeń inwestycyjnych j/ projekt stałej organizacji ruchu k/ nawierzchnia ulicy - bitumiczna l/ nawierzchnia zatoki i parkingów z kostki granitowej pochodzącej z odzysku m/ nawierzchnia chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej n/ elementy konstrukcyjne ulicy-min. jak dla KR3 o/ elementy bezpieczeństwa ruchu w obrębie przejść dla pieszych Zakres opracowania dotyczy: 1/ projektu budowlanego w 5 egz. 2/ projektu wykonawczego w 5 egz. 3/ kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. 4/ przedmiarów robót w 2 egz. 5/ kosztorysu ślepego w 2 egz. 6/ zbiorczego zestawienia kosztów w 1 egz. 7/ projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz. 8/ specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. 9/ oprócz wersji papierowej opracowanie należy złożyć w wersji elektronicznej Projekt wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami oraz wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę należy przedłożyć do dnia 25.08.2010 r. Dokumentacja ostateczna powinna być poprzedzona przedłożeniem do Zarządu Powiatu Żarskiego i Burmistrza m. Żary, w terminie do 15.06.2010 r. koncepcji przebudowy ulicy, celem zaopiniowania założeń projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach