Przetargi.pl
Wykonanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Pietrzyków

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie ogłasza przetarg

 • Adres: 68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9/1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3626230 , fax. 068 3626241
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
  ul. Główna 9/1 9/1
  68-213 Lipinki Łużyckie, woj. lubuskie
  tel. 068 3626230, fax. 068 3626241
  REGON: 97077062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipinki-luzyckie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Pietrzyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Pietrzyków. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę sieci wodociągowej we wsi Pietrzyków o długości 8792 m, w tym: a) 7219,50 m sieci wodociągowej z rur PE SDR-17 o średnicach 160, 90 i 64 mm, b) 1572,50 m przyłączy z rur PE SDR-17 o średnicach 32 i 64 mm Na sieci przewiduje się zlokalizowanie 1 pompowni z polimerbetonu o średnicy 2000 mm. 2)Budowę 57 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsi Pietrzyków wykonanych w oparciu o urządzenia działające na metodzie nisko obciążonego osadu czynnego. Oczyszczalnie charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi: Konstrukcja jedno zbiornikowa wielokomorowa lub wielozbiornikowa; Maksymalny przepływ projektowanych oczyszczalni : - Typ I do 0,75 m3/d - 38 szt, - Typ II do 1,5 m3/d - 18 szt, - Typ III do 2,25 m3/d - 1 szt. Materiał z którego wykonane będą zbiorniki oczyszczalni : polietylen wysokiej gęstości PEHD; Pojemność osadnika wstępnego: min. 1 m3; Sterowanie pracą oczyszczalni : półautomatyczne; Maksymalna głębokość posadowienia : 1,2 m p.p.t.; Kolektory ścieków surowych z rur PVC ? 160 mm,; Przepompownie ścieków surowych o średnicy 425-600 mm; Przepompownie ścieków oczyszczonych o średnicy 425 mm; Studnie rozdzielcze z PVC ? 400 mm; Studnie kanalizacyjne systemowe PCV ? 315 z rurą trzonową karbowaną; Przyłącza elektryczne oczyszczalni wykonane jako niezależne 1 fazowe obwody z instalacji zalicznikowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Dokumentacje projektowe Przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Obsługa geodezyjna związana z inwentaryzacją powykonawczą i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót. 5. Na wykonane roboty Wykonawca musi udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru ostatecznego robót. 6. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorz ostatecznym zadania. 7. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 ust. 2-3 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych:pięćdziesiąt tysięcy. złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwrancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipinki-luzyckie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach