Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Sulęcin w 2010 r.

Urząd Miejski w Sulęcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7553601 , fax. 095 7552122
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sulęcinie
  ul. Lipowa 18 18
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 095 7553601, fax. 095 7552122
  REGON: 00052617900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Sulęcin w 2010 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Sulęcin w 2010 r. 1) okres kredytowania - od marca 2010 r. do czerwca 2014r. 2) przewidywana kwota kredytu - 5.000.000 PLN 3) uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, wg harmonogramu określonego przez Zamawiającego 4) zastrzega się prawo do zmiany kwoty zaciągniętego kredytu, ostateczna kwota kredytu uzależniona jest od wyniku rozstrzygnięć przetargów związanych wyłonieniem wykonawców planowanych inwestycji i może ulec zmniejszeniu; 5) oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu; 6) spłata oprocentowania kredytu będzie następowała miesięcznie, od pierwszego miesiąca począwszy od dnia uruchomienia kredytu 7) spłata kapitału nastąpi od marca 2011 roku w ratach kwartalnych do końca czerwca 2014 roku, wg harmonogramu w Specifikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 8) Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu,; 9) oprocentowanie kredytu: 1 miesięczny WIBOR (średnia z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczane są odsetki, powiększony o stałą marżę banku; 10) jednorazowa prowizja bankowa pobrana w dniu udzielania kredytu; 11) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym również opłat związanych z prowadzeniem rachunku bankowego na potrzeby kredytu);. 12) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie wyłącznie weksel in blanco z deklaracją wekslową. 13) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności zmiany harmonogramu spłaty;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach