Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie wynajmu fartuchów operacyjnych, ubrań operacyjnych oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LORO w Świebodzinie

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4750600 , fax. 068 4750603
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie
  ul. Zamkowa 1 1
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 068 4750600, fax. 068 4750603
  REGON: 00029063000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie wynajmu fartuchów operacyjnych, ubrań operacyjnych oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku dla LORO w Świebodzinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych wielorazowego użytku. 2. Charakterystyka usługi oraz obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca zapewni dostawę fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych w postaci sterylnych wyrobów medycznych, przeznaczonych do bezpośredniego użycia na Sali operacyjnej zgodnie ze szczegółową charakterystyką opisaną w załączniku nr 1. b) Wykonawca zapewni pranie fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych w procesie prania zapewniającym dezynfekcję (spełniającym wymagania przewidziane dla prania bielizny szpitalnej), c) Wykonawca zapewni regularną kontrolę fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych, d) Wykonawca zapewni sterylizację fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych, e) Wykonawca zapewni dostawę czystych oraz odbiór użytych fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych dwa razy w tygodniu, według regularnego harmonogramu f) Użyte podczas zabiegów brudne fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne będą zapakowane przez personel Zamawiającego w worki z tkaniny poliestrowej oraz umieszczone w metalowych kontenerach należących do Wykonawcy, g) Fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne po zabiegach skażonych będą zapakowane do specjalnie oznakowanych worków i umieszczone w metalowych kontenerach należących do Wykonawcy, h) Worki z tkaniny poliestrowej oraz specjalnie oznakowane worki do fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych skażonych dostarczy Wykonawca w ilości zależnej od potrzeb Zamawiającego, i) Wykonawca zapewni mycie i dezynfekcję kontenerów we własnym zakresie, j) Wykonawca musi posiadać środki transportu przystosowane do przewozu brudnych w tym również skażonych fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych oraz środki transportu przystosowane do przewozu produktów sterylnych, k) Fartuchy operacyjne, odzież operacyjna oraz obłożenia operacyjne muszą być dostarczane w metalowych kontenerach zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1, l) Wykonawca dostarczy na czas trwania usługi dodatkowe materiały takie jak zbieracze do prania, zamykane metalowe kontenery do przechowywania worków z gotowymi do użycia produktami, m) Opakowanie i oznakowanie fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych muszą spełniać wymagania dyrektywy medycznej MDD 93/42/EWG oraz normy PN-EN 868. Zestawy fartuchów operacyjnych, odzieży operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych muszą być dodatkowo zapakowane próżniowo w folię w celu zabezpieczenia ich w czasie transportu. 3. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione kombinacje opakowań: a) Opakowanie składające się z dwóch worków foliowych w. normy PN-EN 868-5, b) Opakowanie z papieru do sterylizowania wg normy PN-EN 868-2 dodatkowo próżniowo zapakowane w folię w celu zabezpieczenia zestawów odzieży operacyjnej w czasie transportu oraz magazynowania. 4. Opis norm a) PN-EN 868-2:2001 Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji. Część 2 Materiały opakowaniowe do sterylizacji - Wymagania i metody badań. b) PN-EN 868-5:2001/AC:2002 Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji. Część 5 Torebki zgrzewalne i z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy papierowo - foliowe - Wymagania i metody badań. 5. Przedmiot zamówienia stanowi jedno niepodzielne zadanie. 6. Wykonawca zapewni stałość cen przez cały okres trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach