Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4750600 , fax. 068 4750603
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie
  ul. Zamkowa 1 1
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 068 4750600, fax. 068 4750603
  REGON: 00029063000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych. Bony towarowe winny być dostarczone w nominałach 56 sztuk bonów w nominałach po 20,00 zł i 786 sztuk bonów w nominałach po 50,00 zł o szacunkowej łącznej wartości 40 420,00 zł, Pracownicy Zamawiającego muszą mieć możliwość realizacji oferowanych bonów w placówkach - punktach sprzedaży detalicznej na terenie województwa lubuskiego, posiadających w swojej ofercie handlowej artykuły spożywcze i przemysłowe w szerokim asortymencie w tym sprzęt AGD, sprzęt RTV, odzież, zabawki, artykuły chemiczne, artykuły papiernicze, przy czym pełny asortyment wymienionego towaru musi być dostępny przynajmniej w jednej placówce handlowej zlokalizowanej na terenie miasta Świebodzin. Ważność bonów - 3 miesiące od daty podpisania umowy. Dostawa bonów na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego Forma płatności - przelew w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego bonów towarowych oraz dokumentu potwierdzającego kupno - sprzedaż bonów towarowych. 2. Przedmiot zamówienia stanowi jedno niepodzielne zadanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba punktów handlowych w województwie lubuskim realizujących bony towarowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach