Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu ul. Narutowicza - opracowanie dokumentacji

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa,Wydział Realizacji Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882708 , fax. 14 6222833
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa,Wydział Realizacji Inwestycji
  ul. Nowa 4 4
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882708, fax. 14 6222833
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa mostu w ciągu ul. Narutowicza - opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwu koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu ul. Narutowicza. Teren ten objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 37 - Teren w rejonie Potoku Wątok. Teren na południe od obiektu mostowego nie jest objęty MPZP. 2. Zakres zamówienia dla zadania obejmuje: 2.1. Sporządzenie dwu koncepcji przebudowy mostu, w tym: 2.1.1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 2.1.2. Wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji, 2.1.3. Uzyskanie warunków technicznych przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych ma moście i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie koniecznym do wykonania przebudowy obiektu, 2.1.4. Budowy kanału technologicznego, jeżeli zgodnie z art. 39 ust 6a Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 nr.19 poz. 115 z późn. zm.) w terminie 60 dni od daty ogłoszenia przez Urząd Miasta Tarnowa informacji o planowanej budowie tj. od dnia 16.02.2015r. zgłosi się podmiot zainteresowany dzierżawą kanału technologicznego, 2.1.5. Budowy odrębnego obiektu (estakady) dla sieci uzbrojenia terenu lub ich przekroczenia pod dnem pot. Wątok, 2.1.6. Wykonania oświetlenia mostu które należy uzgodnić w Referacie Krajobrazu Miasta, 2.1.7. Opracowania operatów wodno-prawnych dla obu koncepcji wraz uzyskaniem opinii Wydziału Ochrony Środowiska UMT gwarantującej uzyskanie decyzji wodno-prawnej dla wybranej koncepcji, 2.1.8. Opracowanie dwu koncepcji przebudowy mostu dla poniższych założeń: 2.1.8.1. Koncepcja nr 1: Przebudowa mostu w zakresie wykonania płyty pomostu obejmującej jezdnię wraz z chodnikami oraz wzmocnienie istniejącego łuku i fundamentów mostu w celu uzyskania przez most klasy obciążenia taborem samochodowym jak dla drogi klasy Z, 2.1.8.2. Koncepcja nr 2: Przebudowa mostu w zakresie wymiany ustroju nośnego (łuku) wraz z wzmocnieniem istniejących fundamentów w celu uzyskania przez most klasy obciążenia taborem samochodowym jak dla drogi klasy Z. 2.1.9. Uzgodnienie obu koncepcji z właścicielami sieci uzbrojenia terenu oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie (w zakresie umożliwiającym późniejsze uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego dla wybranej koncepcji), 2.1.10. Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla obu koncepcji. 2.2. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego w tym: 2.2.1. Opracowanie projektów: budowlanego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) i wykonawczego, 2.2.2. Wykonanie przedmiarów robót, 2.2.3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 2.2.4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, Powyższe elementy należy opracować w rozbiciu na branże: a) projekt branży mostowej, b) projekt branży drogowej, c) projekt branży elektrycznej - oświetlenia mostu, d) projekty branżowe dla istniejących sieci uzbrojenia terenu. 2.3. Przygotowanie dokumentacji prawnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy mostu w ciągu ul. Narutowicza, uzyskanie zgód wszystkich właścicieli nieruchomości, na których lokalizowane będą urządzenia uzbrojenia podziemnego poza liniami pasa drogowego, uzyskanie zgód na wejście w teren w celu m.in. wykonania robót drogowych, Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. 2.4. Uzyskanie wymaganych przepisami, opinii, uzgodnień i decyzji koniecznych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 2.5. Aktualizację - w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty ich wykonania, 2.6. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie: a) zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.), b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie, oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, c) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy w Warszawie o/Rzeszów 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: wadium - przebudowa mostu na ul. Narutowicza. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia. 3. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pok. 113, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołącza do oferty. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą, kopię dowodu wniesienia wadium załącza do oferty, natomiast oryginał umieszcza w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rozszerzenie okresu rękojmi projektu budowlanego i wykonawczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malopolska.pl/umtarnow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach