Przetargi.pl
Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolorowej w Libiążu.

Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6271311 , fax. 32 6249290
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Libiąż Urząd Miejski w Libiążu
  ul. Działkowa 1 1
  32-590 Libiąż, woj. małopolskie
  tel. 32 6271311, fax. 32 6249290
  REGON: 27625798900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolorowej w Libiążu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolorowej w Libiążu. Zakres robót obejmuje w szczególności: - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolorowej na odcinku od istniejącej studni S do studni nr 11, wraz z siecią kanalizacyjną stanowiącą sięgacze służące do podłączenia poszczególnych budynków, - odbudowę nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych na szerokości wykopu. Miejsce wykonywania zamówienia: ul. Kolorowa w Libiążu. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany (zał. Nr 8 do SIWZ), projekt wykonawczy (zał. Nr 9 do SIWZ), przedmiar robót (zał. Nr 10 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 11 do SIWZ). 2. Wykonawca, do zrealizowania zamówienia, zobowiązany jest dodatkowo do: 1) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, 2) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz wykonanie w oparciu o ten projekt zmiany oznakowania na okres prowadzenia robót, 3) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji, jak: tyczenie, bieżącą obsługę w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wyników na zasoby geodezyjne, 4) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscach kolizji oraz wykonania ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych, zaleconych przez właścicieli lub użytkowników uzbrojenia, 5) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym, 6) wykonania i utrzymywania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania robót, 7) wykonania prób i badań zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 8) wykonania inspekcji telewizyjnej na całej długości kanalizacji wraz z dokumentacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.libiaz.pl -Biuletyn Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach