Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. System ścieżek rowerowych

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7355576 , fax. 095 7355612
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7355576, fax. 095 7355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. System ścieżek rowerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z 5 zamówień cęściowych. Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla ww. zadań wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych oraz sporządzenie dokumentacji przetargowej umożliwiającej przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie wykonawcy robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: a. Dla Zamówienia nr 1 w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). b. Dla Zamówienia nr 2 w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). c. Dla Zamówienia nr 3 w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). d. Dla Zamówienia nr 4 w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). e. Dla Zamówienia nr 5 w wysokości 700 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach