Przetargi.pl
Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Nadbrzeżna 8

Fundacja Moje Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 67-115 Bytom Odrzański, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 388 40 22 , fax. 0-68 388 40 26
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Moje Miasto
  Rynek 1 1
  67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie
  tel. 0-68 388 40 22, fax. 0-68 388 40 26
  REGON: 97804102000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Nadbrzeżna 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach remontu i ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Bytomiu Odrzańskim ul. Nadbrzeżna 8, należy wykonać m. in.: - naprawę tynków zewnętrznych ścian, - gładzie ścian zewnętrznych i malowanie, - cokół - roboty tynkarskie, - docieplenie ściany od podwórza, - podbitkę dachową, - roboty blacharskie, - remont schodów wejściowych od strony podwórza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452621208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).Wadium musi być wniesione do dnia 22 czerwca 2016 r. do godziny 09:30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytomodrzanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach