Przetargi.pl
Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego

Gmina Żary ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Aleja Jana Pawła II 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4707300, 4707301, 4707317 , fax. 68 4707303
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żary
  Aleja Jana Pawła II 6 6
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 68 4707300, 4707301, 4707317, fax. 68 4707303
  REGON: 00054690500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Żary. Autobus winien spełniać niżej wymienione warunki techniczne i wizualne: a) rok produkcji nie starszy niż 2007, b) całkowity przebieg udokumentowany max. 750.000 km c) ilość miejsc siedzących od 45 do 50, d) autobus bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie, e) Liczba osi- 2, f) silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 260 KM, g) silnik spełniający wymagania normy spalin minimum EURO 4 (fabrycznie), h) wyposażenie minimalne (niezbędnie wymagane): - pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach, - klimatyzacja, - ogrzewanie postojowe WEBASTO, - tempo mat, - zwalniacz hamowania typu hydraulicznego (retarder), - drzwi otwierane pneumatycznie- 2 szt. , - ABS, wspomaganie kierownicy, - manualna skrzynia biegów lub półautomat, - dobry stan ogumienia o minimalnej głębokości bieżnika określonej dla autobusów, - ważny przegląd techniczny, opłaty ubezpieczeniowe, - nie uszkodzone szyby, reflektory i lampy, - nie uszkodzona i czysta tapicerka w całym pojeździe, i) pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing, zastaw). Określone powyżej standardy są wymaganiami minimalnymi. Autobus musi być sprawny technicznie, wolny od wad. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia faktycznego stanu technicznego pojazdu ze stanem opisanym w ofercie przez Wykonawcę. Autobus oraz wyposażenie powinno być całkowicie sprawne. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby miejsce serwisowania autobusu odbywało się w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce serwisowania należy wskazać w formularzu oferty. Zamawiający wymaga również, aby autobus był wyprodukowany w kraju Unii Europejskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiek pojazdu w latach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach