Przetargi.pl
Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach  POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 267 91 34 , fax. 32 267 91 34
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
  ul. 11 Listopada 20 20
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 32 267 91 34, fax. 32 267 91 34
  REGON: 00051556490000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach  POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje XI części. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość: Dla wszystkich części zamówienia: Zakres obowiązków na stanowisku realizatora zajęć: 1.Przygotowanie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z określonego przedmiotu  w ramach zaplanowanych w danym bloku lub programu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 2.Uzyskanie akceptacji dyrektora gimnazjum dla opracowanego programu zajęć. 3.Współudział w naborze beneficjentów. 4.Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub zajęć pozalekcyjnych zgodnie  z opracowanym programem zaakceptowanym przez dyrektora gimnazjum.  5.Wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów uzdolnionych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów klas I-III gimnazjów prowadzonych przez miasto Będzin. 6.Podniesienie/uzupełnienie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk humanistycznych i języków obcych (j. angielski, j. niemiecki). 7.Zwiększenie motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w Projekcie. 8.Bieżące monitorowanie efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć. 9.Prowadzenie dokumentacji  z realizowanych zajęć - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów.  10.Współpraca ze szkolnym koordynatorem Projektu oraz specjalistą ds. monitoringu i ewaluacji. 11.Realizacja zajęć musi odbywać się zgodnie z harmonogramem kwartalnym zatwierdzonym przez Dyrektora placówki. Podział zamówienia na części: A. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas III gimnazjum: Część I - Prowadzenie zajęć z fizyki w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 1 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 12. Część II - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 2 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 60. Część III - Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 3 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 60. Część IV - Prowadzenie zajęć z chemii w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 4 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 6. Część V - Prowadzenie zajęć z biologii w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 4 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 3. Część VI - Prowadzenie zajęć z wiedzy o społeczeństwie w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 5 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 5. Część VII - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 6 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 60. Część VIII - Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 6 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 60. B. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - blok Komputer dla początkujących (uczniowie klas I gimnazjum) Część IX - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputer dla początkujących w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 5 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 80. Część X - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputer dla początkujących w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 6 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 40. Część XI - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Komputer dla początkujących w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość w Gimnazjum nr 6 w Będzinie Ilość godzin prowadzenia zajęć - 40.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach