Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 68/PN/11 na zakup i dostawę odzieży medycznej oraz obuwia

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 248 24 52 , fax. 32 779 59 12
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
  ul. W. Lipa 2 2
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 248 24 52, fax. 32 779 59 12
  REGON: 24146865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 68/PN/11 na zakup i dostawę odzieży medycznej oraz obuwia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży medycznej, roboczej oraz obuwia dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu. 3.Zamówiony towar, winien być dostarczony do pomieszczeń Magazynu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 8.00-14.00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej. 4.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331990001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalruda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach