Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH, KLOSZY I OPRAW PRZEMYSŁOWYCH

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3592048 , fax. 032 3592048
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 3592048, fax. 032 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH, KLOSZY I OPRAW PRZEMYSŁOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji artykułów elektroinstalacyjnych, kloszy i opraw przemysłowych (zwanych dalej artykułami).
  Zamówienie obejmuje dostarczenie oraz rozładunek artykułów w siedzibie Zamawiającego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B oraz 2C do SIWZ.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
  Nr 1) Część A - artykuły elektroinstalacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ,
  Nr 2) Część B - klosze i oprawy przemysłowe zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ,
  Nr 3) Część C - przewody elektryczne zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ.
  Termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 14 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia artykułów określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia po cenach zaoferowanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część załącznika nr 1A do SIWZ - formularza oferty.
  Wykonawca dostarczy artykuły do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Dziale Logistyki Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 12, 40-007 Katowice.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Wymagany termin gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące.
  Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania określonego typu artykułu oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty wykonane były pod względem jakościowym i technicznym, w taki sposób jak przykładowe (wzorcowe) typy artykułów wskazane w SIWZ. Wskazania te należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. Wskazanie takie jest uzasadnione specyfiką zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
  Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
  Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
  Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 312112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne/1/d/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną